นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ
 
     
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ  
ประเภทบุคลากร
  พนักงานส่วนงาน  
ตำแหน่ง
  พนักงานปฏิบัติงาน  
หน่วยงาน
  ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  
วุฒิการศึกษา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อัญมณีวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ลักษณะงาน
  ปฎิบัติหน้าที่่เตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ และดำเนินงานฝ่ายสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการการศึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ สังกัดภาควิชาการจัดการ  
ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
อีเมล์
  napitiporn.m@cmu.ac.th , namfouyy@gmail.com