นางมาลินี เข็มทอง
 
     
 
ชื่อ - สกุล
  นางมาลินี เข็มทอง  
ประเภทบุคลากร
  พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
ตำแหน่ง
  พนักงานปฏิบัติงาน  
หน่วยงาน
  ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  
วุฒิการศึกษา
    (พาณิชยศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ  
    (การเลขานุการ)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ  
  ปริญญาตรี  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   มหาวิทยาลัยพายัพ  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ลักษณะงาน
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไปภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ ( 1 ) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการทางการศึกษา งานบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน การเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการและ งานบริหารสำนักงานภาควิชา เป็นต้น ( 2 ) ปฏิบัติงานเลขานุการของหัวหน้าภาควิชา เช่น การกลั่นกรองเรื่องเสนอหัวหน้าภาควิชา การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมระดับภาควิชา เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร ( 3 ) จัดเตรียมการประชุมระดับภาควิชา บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของภาควิชา ( 4 ) ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ภาควิชากำหนด ( 5 ) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของ หัวหน้าภาควิชาและผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหัวหน้าภาควิชาและผู้บริหารของส่วนงาน ( 6 ) จัดทำและรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดระดับภาควิชาที่รับผิดชอบตามระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา ( 7 ) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของภาควิชา ( 8 ) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่มาติดต่อ ได้แก่ หลักสูตร กระบวนวิชา คณาจารย์ภาควิชา ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่น 2. ด้านการวางแผน ( 1 ) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ( 2 ) วิเคราะห์การดำเนินการตาม แผน นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค แก่ผู้บริหารเพื่อแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ 3. ด้านการประสานงาน ( 1 ) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย ( 2 ) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงาน และเป็นตัวเชื่อมในการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา 4. ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบตามขอบเขตข้อมูลที่หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย และงานเลขานุการภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา  
ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
  สิริวุฒิ บูรณพิร,มาลินี เข็มทอง,Traci Morachnick,อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา,ก้องภู นิมานันท์,ก้องภู นิมานันท์,ศรัญญา กันตะบุตร,เขมกร ไชยประสิทธิ์,พิชญลักษณ์ พิชญกุล, ,วรรณัย สายประเสริฐ,นิตยา เจรียงประเสริฐ,อรพิณ สันติธีรากุล,วรัทยา แจ้งกระจ่าง, 2555, ชุดโครงการพัฒนาตัวแบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในคูเมืองเชียงใหม่ (ฟื้นบ้าน-ย่าน-เวียง)  
อีเมล์
  malinee.t@cmu.ac.th , malineecmu@gmail.com